Konkretni koraci u pravcu realizacije višemilionskog projekta implementacije SCADA sistema

Izvršni direktor CEDIS-a Vladimir Čađenović i predstavnici Instituta “Mihajlo Pupin” – Automatika iz Beograda, sastali su se u petak, kako bi definisali dalje korake u pravcu realizacije ugovorenih obaveza za konsultantske usluge za implementaciju projekta SCADA.

Ugovor za pružanje konsultantskih usluga sa „IMP – Automatika“ potpisan je u oktobru 2018. i do sada je u potpunosti realizovana prva faza ugovora, odnosno analiza postojećeg stanja i resursa sa izradom koncepcije sistema i investicionog ulaganja. Konkretni koraci sa „IMP – Automatika“ dogovoreni su u dijelu organizacije i vođenja tenderskog postupka za izbor najpovoljnijeg ponuđača za implementaciju SCADA sistema, imajući u vidu da postupak objavljen krajem 2019. nije uspješno okončan.

Naime, Crnogorski elektrodistributivni sistem planira implementaciju dva značajna projekta, koji podrazumijevaju primjenu najsavremenijih rješenja iz oblasti daljinskog upravljanja mrežom. Riječ je o implementaciji SCADA sistema za daljinsko upravljanje 35 kV i 10 kV mrežom i softvera za analizu i praćenje prekida u distributivnom sistemu (ISSCEDIS). SCADA sistem podrazumijeva daljinski nadzor i upravljanje elementima distributivnog sistema, što znači da će se na jednom mjestu u realnom vremenu objedinjavati sve informacije iz sistema, uz mogućnost daljinskog uključivanja/isključivanja bilo kojeg elementa sistema na području Crne Gore. Primjena ove tehologije će u značajnoj mjeri doprinijeti smanjenju beznaponskih pauza u slučaju poremećaja na mreži, kao i povećanju kvaliteta napajanja električnom energijom i značajno boljoj interakciji sa korisnicima.

© 2017 CEDIS All Rights Reserved. Created with love by bildstudio